1) Skontrolujte dodaný tovar pri jeho prevzatí.
Ak zistíte, že doručený tovar je chybný alebo mechanicky poškodený, požiadajte kuriéra, aby spísal protokol o poškodení a odovzdal vám jeho kópiu (je dôležité, aby sa tak stalo v deň doručenia), a bezodkladne informujte spoločnosť SAKO, aby sa problém čo najskôr vyriešil.
V prípade ťažkostí s kontrolou tovaru alebo odmietnutia kuriéra spísať zápis o škode si poznačte osobné údaje zamestnanca prepravnej spoločnosti - meno, priezvisko a telefónne číslo - a tieto informácie bezodkladne odovzdajte spoločnosti SAKO.
2) Podkladom pre posúdenie reklamácie kvality je potvrdenie o kúpe tovaru v spoločnosti SAKO. Identifikácia kupujúceho sa vykonáva na základe faktúry alebo dokladu o zaplatení DPH.
3) Tvorba takzvaných "bublín" naplnených vzduchom, ktoré vznikajú pod vplyvom atmosférických faktorov, nie je dôvodom na reklamáciu rozštiepených kožených výrobkov!
V prípade nesúladu zakúpeného tovaru so zmluvou:
Zákazník má možnosť reklamovať tovar u predávajúceho.
Takáto sťažnosť sa podáva písomne a zasiela sa e-mailom na adresu biuro@sakwy.pl alebo poštou na adresu spoločnosti SAKO Adam Dub,
Klonowa 33, 42-300 Myszków REGON: 151487500    NIP: 5771165457. Naši zamestnanci vás budú bezodkladne (do 2 pracovných dní) kontaktovať a informovať vás o postupe podávania sťažností. Rozhodnutie o prijatí alebo zamietnutí sťažnosti sa prijme v lehote nie dlhšej ako 14 dní od prijatia sťažnosti.
Ak je reklamácia kvality uznaná alebo ak tovar nie je v súlade so zmluvou, výmena sa uskutoční podľa dostupnosti výrobku. V prípade nedostupnosti tovaru na výmenu sa spoločnosť SAKO zaväzuje vrátiť peniaze za tovar prijatý v reklamačnom konaní.
Náklady na prepravu tovaru na reklamáciu alebo z nej

Zákazník je povinný doručiť reklamovaný výrobok na vlastné náklady na adresu sídla spoločnosti SAKO. V prípade uznania reklamácie kvality internetový obchod vráti peniaze za prepravnú službu po tom, čo zákazník predloží príslušné doklady potvrdzujúce jej cenu.
V prípade, že sa reklamácia kvality uzná, zákazník nebude znášať žiadne náklady spojené s prepravnou službou. Náklady na prepravu zostávajú na účte internetového obchodu.
V prípade zamietnutia reklamácie kvality hradí náklady na dopravu zákazník.
Vrátenie zakúpeného tovaru
Spotrebiteľ môže vrátiť tovar v súlade so zákonom z 30. maja 2014 o ochrane práv spotrebiteľa . Ak sa spotrebiteľ rozhodne odstúpiť od objednaného tovaru, má právo vrátiť zásielku do 14 dní od jej prevzatia. K zásielke je potrebné priložiť vyhlásenie o odstúpení od zmluvy a originál dokladu o zaplatení alebo fotokópiu faktúry za DPH.
Vrátenie tovaru je povolené len v prípade nepoužitého tovaru (bez stôp používania) a pôvodne zabaleného, ak bol tovar v obale. Vrátenie peňazí sa uskutoční do 14 dní bankovým prevodom na účet uvedený zákazníkom alebo poštovou poukážkou na adresu uvedenú v objednávke.