V súlade s článkom 13 ods. 1 až 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len "RODO", Vám oznamujeme, že:

  I. Správca osobných údajov

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť P.P.H.U. "SAKO" ADAM DUB so sídlom v Myszkowe (42-300) na ulici Klonowa 33 (e-mail: biuro@sakwy.pl).


REGON: 151487500    NIP: 5771165457

  II. Účely a základ spracovania

Osobné údaje sa spracúvajú s cieľom:

(a) plniť a na základe zmluvy, ktorú sme uzavreli (základ podľa článku 6 ods. 1 písm. b) RODO),

b) na kontaktovanie zamestnancov subjektu, ktorý je zmluvnou stranou, čo predstavuje uplatnenie nášho oprávneného záujmu (na základe článku 6 ods. 1 písm. f) RODO),

c) prípadné zistenie, vyšetrovanie alebo obrana proti nárokom, čo je realizácia nášho oprávneného záujmu v tejto veci (základ článku 6 ods. 1 písm. f) RODO),

d) plnenie účtovných povinností na základe povinnosti podľa § 74 ods. 2 bodu 4 zákona o účtovníctve (základ § 6 ods. 1 písm. c) zákona o účtovníctve),

e) aby sme vám mohli priamo ponúkať produkty a služby (priamy marketing) a zasielať vám obchodné informácie, t. j. aby sme splnili náš oprávnený záujem (základ článku 6 ods. 1 písm. f) RODO).

III. Právo vzniesť námietku

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich údajov opísaných vyššie. Vaše údaje prestaneme spracúvať na tieto účely, pokiaľ nepreukážeme, že existujú závažné oprávnené dôvody na spracúvanie vašich údajov, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak vaše údaje nie sú potrebné na to, aby sme mohli prípadne preukázať, uplatniť alebo obhájiť nároky.

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich údajov na účely priameho marketingu. Ak toto právo využijete - prestaneme vaše údaje na tento účel spracúvať.

IV. Obdobie uchovávania údajov

Vaše osobné údaje:

a) vyplývajúce zo zmluvy, sa budú uchovávať počas trvania zmluvy a počas premlčacej doby nárokov v súlade s článkom 118 Občianskeho zákonníka,

b) údaje kontaktných zamestnancov sa budú spracúvať v súlade s vyššie uvedeným bodom a, pokiaľ nedostaneme informáciu, že pracovný pomer danej osoby sa skončil skôr,

c) ako účtovné údaje sa uchovávajú po dobu 5 rokov od roku nasledujúceho po rozpočtovom roku, v ktorom boli operácie a transakcie definitívne ukončené, vyrovnané alebo splatené,

d) získané na účely zasielania obchodných informácií a priameho marketingu sa budú uchovávať do doby trvania oprávneného záujmu súvisiaceho s platnosťou zmluvy a po jej skončení až do odvolania súhlasu.

V. Príjemcovia údajov

Príjemcami vašich osobných údajov budú subjekty, ktoré nám poskytujú účtovné, IT a kuriérske služby.

VI. Práva dotknutých osôb:

V súlade s RODO máte:

(a) právo na prístup k vašim údajom a na získanie ich kópie;

b) právo na opravu (zmenu) vašich údajov;

(c) Právo na vymazanie, obmedzenie spracovania;

(d) právo namietať proti spracovaniu vašich údajov;

(e) právo na prenosnosť údajov;

(f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

VII. Automatizované rozhodovanie

Vami poskytnuté osobné údaje sa nepoužijú na automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

VIII. Prenos údajov do tretej krajiny alebo medzinárodným organizáciám

Vaše údaje neprenášame mimo Poľska.